Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Üyelik YönetmeliğiBirinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR)’ne üyeliğin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, SERA-BİR’e üyelik başvurularına ilişkin iş ve işlemler ile üyeliğe ait hususları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile bu Kanuna ait Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine ve SERA-BİR Tüzüğünün ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun : 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nu;

SERA-BİR : Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği’ni;

Tüzük : Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Tüzüğü’nü;

Üye Başvuru Formu : Birliğe üyelik başvurusunda kullanılan formu

İfade eder.

İkinci Bölüm

Üye Tanımı, Üyelik Şekli ve Şartları, Üyelik Hakları


Üye Tanımı

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve SERA-BİR’in amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, sera tesisi sahibi olan ve/veya sera üreticiliği yapan, kendi alanında ulusal ve uluslararası ölçekte teknik, ekonomik ve mesleki yönden tanınmış ve başarısını kanıtlamış olan, üyelik başvurusunun Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda ve üye giriş ödentisini ödemek kaydıyla üyeliğe kabul edilen kişidir.

Üyelik Şekli

Madde 6- SERA-BİR’e Asil Üyelik veya Onursal Üyelik olmak üzere 2 ayrı şekilde üye olunabilmektedir. Asil üyeler, SERA-BİR’in kurucuları ile başvuruları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Onursal üyeler ise SERA-BİR’e maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile kurucu üyelerden, Genel Kurul kararı ile veya Kanundan doğan sebepler dışında herhangi bir sebepten dolayı üyelikten ayrılanlardan başvuruları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Onursal üyeler, Genel Kurul toplantılarına oy kullanmaksızın katılabilir ve isterlerse üye aidatı verebilirler.

Asil Üyelik Şartları

Madde 7- Her kuruluş/firma iki (2) üye ile SERA-BİR’de temsil edilir. Üyelik için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

a) Üye başvuru formu ile ekinde istenilen belgelerin, üye olma isteğini belirten bir dilekçe ile SERA-BİR’e sunmak;

b) Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmek;

c) Sera tesisi sahibi olmak ve/veya sera üreticiliği yapmak;

d) SERA-BİR Etik Yönetmeliği’nde belirtilen etik davranış ilkelerini kabul etmek;

e) Üyeliğe kabul edildikten sonra üyelik giriş ödentisini ödemek;

f) Yönetim Kurulunca belirlenen miktar ve vadelerde üye yıllık aidatlarını ödemek;

Asil Üyelik Hakları

Madde 8- Üyeler eşit haklara sahiptir ve üye eşitliğini kısıtlayıcı ya da bazı üyelere pozitif ayrıcalık tanıyan kararlar alınamaz. Her üye, SERA-BİR faaliyetlerine ve yönetimine katılma ile Genel Kurulda bir oy kullanma hakkına sahiptir. Hiç kimse SERA-BİR’e üye olmaya veya üyeliğinin devamına zorlanamaz. Her üye istediğinde üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

Üçüncü Bölüm

Üyelik İşlemleri.

Üyelik Başvurusu

Madde 9- SERA-BİR Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyeliğe kabul kararının, toplantıya katılan Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla alınması zorunludur. Üyelik başvurusu Yönetim Kurulunda kabul edilenlerin, üye giriş ödentisini Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde ödemeleri kaydıyla üyelikleri kesinleşir ve üye kayıt işlemleri tamamlanır. Üyelik başvurusunun reddi halinde ise, Yönetim Kurulu ret kararına gerekçe bildirmek zorunda olmadığı gibi bu karara karşı itiraz hakkı ve mercii de bulunmamaktadır.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Madde 10- SERA-BİR’e üye olmak isteyen adaylar, SERA-BİR’in amaç ve çalışma konuları ile Tüzük hükümlerini ve SERA-BİR Etik Yönetmeliğinde belirtilen etik davranış ilkelerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik şartlarını içerdiklerini belirten bir dilekçe (Ek:1) ile ekinde aşağıda sıralanan dokümanlarla birlikte SERA-BİR Yönetim Kurulu Başkanlığına başvururlar.

Bir (1) adet Üyelik Başvuru Formu (Ek:2),

Bir (1) adet vesikalık fotoğraf,

İkametgah Belgesi,

Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi,

Adayın mensubu olduğu firmanın ticaret sicil kaydı,

Varsa firmaya ait broşürler.

Üyeliğin Kesinleşmesi

Madde 11- Her bir firma için iki (2) üye adayının, Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edildiğinin kendilerine bildirilmesinden itibaren en geç onbeş (15) gün içinde, her halükarda Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde, Yönetim Kurulunca tespit edilen üye giriş ödentisini ödemeleri kaydıyla SERA-BİR’e üyelikleri kesinleşir.

Üyelikten Çıkma

Madde 12- Her üye yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmek kaydıyla, SERA-BİR üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin SERA-BİR’e olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 13 - Üyelerin aşağıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile SERA-BİR üyeliğinden çıkarılır.

a) SERA-BİR Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı (6) ay içinde ödememek,

c) SERA-BİR Etik Yönetmeliğinde belirtilen etik davranış ilkelerini ihlal etmek,

d) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

e) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

f) SERA-BİR organlarınca verilen kararlara uymamak.

SERA-BİR üyeliğinden çıkarılanların, bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Genel Kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Dördüncü Bölüm

Genel Hükümler

Gizlilik

Madde 14- Üye adayının bu Yönetmelik şartları gereği verdiği bilgi ve belgeler gizli tutulur ve üyelik talebinin kabul edilmemesi halinde kendisine iade olunur.

Üye Giriş Ödentisi ve Üye Aidatları

Madde 15- SERA-BİR üyeliğine giriş ödentisi ile yıllık üye aidatlarının miktarları ve üye aidatlarının ödeme vadeleri, Yönetim Kurulunca her yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla belirlenir.

Yükümlülükler

Madde 15- Üyeler, SERA-BİR Etik Yönetmeliğinde belirtilen etik davranış ilkelerine uymak ve yıllık üye aidatlarını Yönetim Kurulunca belirlenen miktar ve vadelerde ödemekle yükümlüdürler.

Yürürlük

Madde 16- Bu Yönetmelik, Genel Kurul’un 08/12/2007 tarihli toplantısında görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.