Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Derneği TüzüğüDerneğin Adı Ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin Adı: “Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Derneğidir.
Derneğin Merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur. Kısaltılmış adı “SERA-BİR”dir.


Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 2-Dernek, Türkiye’de sera yatırımlarının ve sera üreticiliğinin sürdürülebilir gelişmesini ve sera ürünlerinin ulusal ve küresel rekabet üstünlüğünü sağlamak üzere gerekli çalışmalar yapmak; üyeler arasında etkin bir işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak; ulusal ve uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve iletişim içinde olmak; üyelerin teknolojik, ekonomik, mali ve hukuki sorunlarını çözümlemek üzere Bakanlıklar, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile Dış Ticaret Müsteşarlıkları ve benzeri kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak; ileri teknolojilerin geliştirilmesi, tanıtılması ve uygulamaya aktarılması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yapmak; üyelerin gelişmelerden haberdar edilmesi ve toplumun sera ürünleri hakkında bilinçlendirilmesi için seminer, çalıştay, konferans ve kongre düzenlemek, düzenlenenlere üyelerin katılmasını teşvik etmek ve bilgilendirici bülten çıkarmak amacı ile kurulmuştur.


Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Ülkemiz kalkınma planı hedeflerine paralel olarak, sera yatırımlarının ve sera üreticiliğinin sürdürülebilir gelişmesini sağlamak üzere bu alanda takip edilecek gerçekçi bir politikanın tespitinde hükümete yardımcı olmak,

Ulusal ve başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası pazarlarda sera ürünlerinin kalite ve fiyat yönüyle rekabet üstünlüğünü sağlamak için, sera üretiminde verim ve kaliteyi yükselten ve sera ürünlerinde sağlık riskleri ile maliyetleri düşüren her türlü ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma sonuçlarına ilişkin doküman ve yayınları temin etmek, bu alanda dokümantasyon merkezi oluşturarak üyelerin bilgilerine sunmak; çıkarılacak bülten ve oluşturulacak web sayfası ile üyeleri gelişmeler hakkında bilgilendirmek,

Sera ürünlerine ilişkin düzenlenen uluslararası fuarlara üyelerin etkin bir şekilde katılımlarını teşvik ederek yeni dış pazarlar bulunmasına yardımcı olmak,

İç ve dış piyasaların talep, teknoloji ve konjüktürünü izleyerek üyelere duyurmak,

Üyelerin faaliyet alanı ile ilgili konularda üyeleri ve sektörü, resmi kurum ve kuruluşlar ile çeşitli teşkilat, komisyon, kurul ve komiteler gibi organizasyonlar nezdinde temsil ederek, bunların çalışmalarına katılmak ve üyelerin hak ve menfaatlerinin korunmasına çaba sarf etmek,

Sera yatırımı, üretimi ile ürünlerinin iç ve dış pazarlanmasına ilişkin sorunların tak ip edilerek, Bakanlıklar, DPT ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ile diğer resmi kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunarak çözümlenmesini sağlamak,

Yasal koşulları yerine getirmek kaydıyla, sera üreticiliği alanında faaliyet gösteren başta Avrupa Birliği’nde olmak üzere uluslararası Birlik, Dernek ve Federasyonlara üye olarak, sektörü ve üyelerin faaliyetlerini uluslararası platformlarda tanıtmak ve ortak çalışmalarda bulunmak,

Yurtdışında gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

Yeni kurulacak sera tesisleri alanında, ülke ihtiyaçları ile yeni ileri teknolojilerin uygulanması açısından gerekli çalışmaları yapmak ve bu konuda gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti sunmak veya bu tür danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Sera tesisi ve üretimi alanında modern/ileri teknolojilerin geliştirilmesi için, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortak araştırma projeleri yürütmek ve bu alanda AB fonlarından yararlanmak için gerekli girişimlerde bulunmak;

Üyelere ileri teknolojilerin tanıtılarak uygulamaya aktarılmasının sağlanması, yurt içi ile yurtdışı gelişmelerden üyelerin haberdar edilmesi ve tüketicilerin sera ürünleri hakkında bilinçlendirilmesi için, seminer, panel, çalıştay, konferans ve kongre düzenlemek; yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bu tür etkinliklere üyelerin katılmasını teşvik etmek; ihtiyaç duyulan konularda yurtiçi ve yurtdışı inceleme gezileri organize etmek,

Sera tesisi ve üretimi için ihtiyaç duyulan maddelerin (yapı malzemeleri, hammaddeler, yardımcı maddeler, enerji kaynakları, vb) ucuz, standartlara uygun, yeterli kalite ve miktarlarda sağlanması için, teknolojik gelişmeleri de izleyerek, üyelere tavsiyelerde bulunmak,

Entegrasyon hedefi doğrultusunda, ülkemizde ulusal, bölgesel ve sektörel düzeyde faaliyet gösteren ve ortak ilke ile hedefleri benimseyen, sanayici ve işadamları de rnekleri ile bir araya gelerek federasyon kurmak ya da kurulu bir federasyona katılmak,

Dernek amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer demeklerle veya Ziraat Mühendisleri Odası gibi benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

Sera ürünlerine ilişkin iç ve dış pazarların isteyebileceği analiz ve testleri yapabilecek laboratuar ve benzeri tesisleri kurmak, kurulan tesislere ortak olmak ve işletmek,

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

SERA-BİR’e üye olan kişilerin temsil ettikleri firmalar, ürettikleri sera ürünlerinin ambalajlarında SERA-BİR amblemini kullanabilirler.


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 - Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden sera tesisi sahibi olan ve/veya sera üreticiliği yapan herkes bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.


Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Kurucu üyelerden, genel kurul kararı ile ve ya kanundan doğan sebepler dışında herhangi bir sebepten dolayı üyelikten ayrılanlar, başvurmaları halinde onursal üye sayılırlar. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.


Üyelikten Çıkma

Madde 4 - Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.


Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:


Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Etik Yönetmeliği’nde belirtilen etik davranış ilkelerini ihlal etmek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.


Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetim Kurulu

Danışma Kurulu,

Etik Kurul.


Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü

Madde 7 - Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.


Olağan genel kurul, iki yılda bir, Ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 - Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.


Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.


Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9 - Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.


Dernek organlarının seçilmesi,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Derneğin vakıf kurması,

Derneğin fesih edilmesi,

Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerilerin incelenip karara bağlanması,

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak iki yıl için genel kurulca gizli oyla seçilir.


Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve 3 üyeyi belirler.

Dernek başkanı, yönetim kuruluna başkanlık eder ve bulunmadığı hallerde başkan yardımcısı, yerine vekâlet eder. Sayman üye ve yetki verilen dernek çalışanları, dernek gelirlerini tahsil ederek usulüne ve mevzuata uygun olarak harcama yaparlar.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla ve en az iki ayda bir olmak üzere her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Üst üste üç defa mazeretsiz yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye, yönet im kurulunun kararı ile görevden ayrılmış sayılır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu tak dirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.


Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

Genel kurul toplantı gündemini ve üye katılım listesini hazırlamak, toplantı için gerekli işlemleri yürütmek ve genel kurulu toplantıya davet etmek,

Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

Her yıl 01 Ocak tarihi itibarıyla, yeni başlayan yıla ait dernek üyeliğine giriş ödentisi ve yıllık üye aidat miktarları ile ödeme vadelerini belirlemek,

Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

Yurtdışında gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,


Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11 - Denetim Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak iki yıl için genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.


Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir


Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.


Danışma Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-Danışma Kurulu, sera tesisi ve sera üreticiliği konularında ulusal ve uluslararası alanda önemli çalışmalar yapmış kamu ve özel sektörden kişiler ile akademisyenlerden oluşur. Sektör ile ilgili konulardaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek ve politikalar geliştirmek üzere, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile iki yıl için en fazla 10 kişi danışma kurulu üyeliği için seçilir. Kurul ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. Danışma kurulu, gerek duyulan konularda çalışma grupları oluşturabilir.


Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Danışma kurulu; derneğin, tüzüğünde yer alan çalışma konularına ilişkin taslak programlar ile uygulamaya yönelik öneriler hazırlar; yönetim kurulu ve genel kurul tarafından görüş istenilen konularda bilgi notları/rapor düzenler; derneğin amaçlarına ulaşmada ve hükümete sunulacak politika önerilerinde stratejiler belirler.


Etik Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13 - Etik Kurulu, Derneğin deneyim sahibi, çevresinde saygı ve güven kazanmış üyeleri arasından iki yıl için genel kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.


Etik Kurulunun Görev ve Yetkileri

Etik kurulu; dernek üyelerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini, hazırlayacağı bir yönetmelik ile belirler; etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılacak başvuruları, çıkarılacak yönetmelikteki esaslar dahilinde gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak değerlendirir ve sonucunu bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar.


Genel Sekreterin Atanması, Görev ve Yetkileri

Madde 14 - Dernek çalışmalarını yürütmek, yönetim kurulu faaliyetlerini düzenlemek ve alınan kararları uygulamak üzere yönetim kurulu tarafından ücretli ve sözleşmeli bir genel sekreter atanır. Genel sekreter, görev ve yetkilerini kullanmada yönetim kuruluna karşı sorumludur.


Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Genel sekreter; dernek faaliyetlerini düzenler ve gerekli girişimlerde bulunur; yönetim kurulu toplantısının gündemini hazırlar ve üyeleri toplantıya davet eder; alınan yönetim kurulu kararlarını uygular; gerekli defterleri usulüne uygun olarak tutar ve tutulmasını sağlar; yönetim kurulunun tayin edeceği miktardaki masrafları yönetim kurulu kararı almadan yapar ve ilk yöne tim kurulu toplantısında onaya sunar.


Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15 - Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.


Üye Aidatları: Üye giriş ödentisi ile yıllık aidat miktarları, her yıl 01 Ocak itibarı ile yönetim kurulu tarafından belirlenir. Giriş ödentisinin peşin; yıllık aidat ödemesinin ise yönetim kurulunca belirlenen vadelerde yapılması zorunludur.

Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, balo, konser ve sergi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar (sera ürünlerinin test ve analizleri; dernek logolu sera ürünleri etiketinin bastırılması; danışmanlık ve expertiz işlemleri; mesleki kurs, çalıştay, konferans, kongre ve fuar düzenlenmesi; yayın bastırılması ve dernek logosunun kullanılmasından sağlanan gelirler, vb)

Diğer gelirler.


Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 16 - Defter tutma esasları;


Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.


Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.


a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.


b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.


Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.


Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 17 - Gelir ve gider belgeleri;


Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.


Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi“ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


Beyanname Verilmesi

Madde 18 - Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


Bildirim Yükümlülüğü

Madde 19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;


Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:


Genel kurul sonuç bildirimine;

Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.


Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.


Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.


Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ise “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklik de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


Derneğin İç Denetimi

Madde 20-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.


Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 22-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 23-Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.


Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.


Hüküm Eksikliği

Madde 24-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 -İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.